MinerGate

<h2 class=”further-heading”>MinerGate</h2>

<strong>Tổng quan:</strong>

MinerGate là một công cụ khai thác thông minh, cung cấp các hợp đồng khai thác cloud. MinerGate tự hào rằng bạn luôn có thể nhận được nhiều lợi nhuận nhất trong khi khai thác.

Lý do là bởi vì với MinerGate, nó cho phép người dùng khai thác tiền xu thông qua một tùy chọn khai thác thông minh, hoặc bằng cách chọn loại tiền điện tử theo cách thủ công.

 

Một trong những lợi thế của MinerGate là hợp nhất khai thác, cho phép bạn khai thác hai loại tiền tệ khác nhau cùng một lúc, mà không mất hashrate cho đồng tiền chính.

Bạn có thể khai thác Bitcoin thông qua khai thác cloud, và bằng cách mua hashing power, bạn có thể khai thác thuê ngoài.

 

<table class=”table-primary”>

<tbody><tr class=”table-header-primary”>

<td>Thành lập</td>

<td>Quốc gia</td>

<td>Trang web</td>

</tr>

<tr>

<td>2014</td>

<td>N/A</td>

<td><a href=”https://minergate.com/” target=”blank”>Chuyển đến trang web MinerGate</a></td>

</tr>

</tbody></table>

<div class=”social-icons-main”>

<h3>Mạng MinerGate</h3>

<div><a href=”https://twitter.com/MinerGate” target=”blank”><i class=”fa fa-twitter”></i></a></div>

</div>

Share This on Social Media